Όροι και Προϋποθέσεις – Mantelligence

ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

Οι ακόλουθοι όροι (συλλογικά με την Boureston Media, Inc. Πολιτική Απορρήτου, και οποιεσδήποτε άλλες συμπληρωματικές πολιτικές ή ειδοποίηση «Όροι και Προϋποθέσεις») αποτελούν συμφωνία μεταξύ της Boureston Media, Inc («Εταιρεία»), και εσείς που διέπετε τη χρήση αυτού του ιστότοπου και όλων των σχετικών υπηρεσιών, περιεχομένου και λειτουργικότητα. Αυτή η πολιτική ισχύει για τον ιστότοπο που διαχειρίζεται η Εταιρεία (ο «Ιστότοπος»).

Η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς συνιστά αποδοχή και συμφωνία με τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, τροποποιήσει, τροποποιήσει ή ενημερώσει τον Ιστότοπό της, τις πολιτικές και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Εάν δεν συμφωνείτε ή δεν αποδέχεστε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Η συνεχής χρήση οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή τέτοιων αλλαγών στους Όρους και Προϋποθέσεις. Θα πρέπει να ελέγχετε περιοδικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις για να προσδιορίζετε εάν έχουν γίνει αλλαγές.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες στον Ιστότοπο είναι αληθείς και ακριβείς από την ημερομηνία δημοσίευσης. Δεδομένης της φύσης των πληροφοριών, οι τιμές και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να μην είναι ακριβείς όταν έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες.

Η Εταιρεία αποποιείται ευθύνης για τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία υποστεί οποιοδήποτε πρόσωπο ως αποτέλεσμα της χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο Δικτυακός τόπος.

ΕΥΘΥΝΗ ΣΟΥ

Η Ιστοσελίδα είναι για ενημερωτικούς σκοπούς. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι είστε πλήρως υπεύθυνοι για τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στον Ιστότοπο. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε δηλώσεις, εγγυήσεις ή εγγυήσεις. Καταλαβαίνετε ότι τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις που ενδέχεται να εμφανιστούν στον Ιστότοπο.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η Εταιρεία κατέχει την πνευματική ιδιοκτησία και τα δικαιώματα για όλο το περιεχόμενο και το υλικό που δημιουργεί και παρουσιάζεται στον Ιστότοπο. Με την επιφύλαξη της παρακάτω άδειας, διατηρούνται όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να προβάλετε, να πραγματοποιήσετε λήψη (μόνο για προσωπική χρήση και αποθήκευση προσωρινής αποθήκευσης) και να εκτυπώσετε σελίδες για προσωπική σας χρήση, με την επιφύλαξη των περιορισμών που ορίζονται παρακάτω και αλλού στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Δεν επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

 • Δημοσίευση περιεχομένου από τον Ιστότοπο, εκτός εάν το περιεχόμενο διατίθεται ειδικά και ρητά για αναδημοσίευση.
 • Πώληση, ενοικίαση ή δευτερεύουσα άδεια οποιουδήποτε περιεχομένου από τον Ιστότοπο.
 • Αναπαραγωγή ή αντιγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου στον Ιστότοπο για εμπορικούς σκοπούς.
 • Τροποποίηση οποιουδήποτε περιεχομένου στον Ιστότοπο, εκτός εάν το περιεχόμενο διατίθεται ειδικά και ρητά για τροποποίηση.
 • Αναδιανομή περιεχομένου της Ιστοσελίδας, εκτός εάν το περιεχόμενο διατίθεται ειδικά και ρητά για αναδιανομή. Οι χρήστες επιτρέπεται να μοιράζονται περιεχόμενο σε κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εφόσον περιλαμβάνεται σύνδεσμος προς τον Ιστότοπο.

Κατά καιρούς, ο ιστότοπος θα χρησιμοποιεί διάφορα πρόσθετα ή γραφικά στοιχεία για να επιτρέπει την κοινή χρήση περιεχομένου μέσω καναλιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, email ή άλλων μεθόδων. Η χρήση αυτών των πρόσθετων ή γραφικών στοιχείων δεν συνιστά παραίτηση από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Αυτή η χρήση αποτελεί περιορισμένη άδεια για την αναδημοσίευση του περιεχομένου στα εγκεκριμένα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με πλήρη πίστωση στην Εταιρεία ή τη συγκεκριμένη διαδικτυακή ιδιοκτησία της.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο με τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον Ιστότοπο ή να βλάψει τη διαθεσιμότητα πρόσβασης στον Ιστότοπο. Δεν πρέπει να απομεταγλωττίσετε, να αναθεωρήσετε μηχανικό, να αποσυναρμολογήσετε ή να μειώσετε με άλλον τρόπο τον Ιστότοπο, εκτός από την έκταση που τέτοια δραστηριότητα επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να αντιγράψετε, να αποθηκεύσετε, να φιλοξενήσετε, να μεταδώσετε, να στείλετε, να χρησιμοποιήσετε, να δημοσιεύσετε ή να διανείμετε οποιοδήποτε υλικό που αποτελείται από (ή είναι συνδέεται με) οποιοδήποτε λογισμικό υποκλοπής spyware, ιό υπολογιστών, δούρειο ίππο, worm, καταγραφικό πληκτρολόγησης, rootkit ή/και άλλο επιβλαβή κώδικα ή κακόβουλο λογισμικό.

Δεν πρέπει να διεξάγετε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απόξεσης, εξόρυξη δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων ή συλλογή δεδομένων στον ή σε σχέση με τον Ιστότοπο χωρίς ρητή γραπτή δήλωση της Εταιρείας άδεια.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για τη μετάδοση ή αποστολή οποιασδήποτε ανεπιθύμητης εμπορικής επικοινωνίας.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για μάρκετινγκ τρίτων χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Εταιρείας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα πρωτότυπα υλικά που παρέχονται από την Εταιρεία ανήκουν στην Εταιρεία. Οποιοδήποτε πρωτότυπο υλικό παρέχεται μόνο για ατομική, μη εμπορική χρήση. Δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσετε ή να μεταβιβάσετε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, εκτός εάν επιτρέπεται από την Εταιρεία είτε εγγράφως είτε όπως επιτρέπεται από τη λειτουργικότητα των χαρακτηριστικών του ιστότοπου. Όλη η πνευματική ιδιοκτησία παραμένει ιδιοκτησία της Εταιρείας. Καμία άδεια πώλησης, διανομής, αναπαραγωγής, προετοιμασίας παράγωγου έργου, προβολής ή εκτέλεσης δεν χορηγείται ούτε υπονοείται. Η Εταιρεία θα δικαιούται ασφαλιστικές αγωγές για την απαγόρευση οποιωνδήποτε τέτοιων παραβιάσεων για προστασία από τη ζημιά τέτοιων παραβιάσεων.

Ορισμένα από τα ονόματα, τα λογότυπα και άλλα υλικά που εμφανίζονται στον Ιστότοπο αποτελούν πνευματικό στοιχείο της Εταιρείας ιδιοκτησία, αλλά δεν περιορίζεται σε, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικά μυστικά, εμπορική ενδυμασία και πνευματικά δικαιώματα («Εταιρική IP»). Δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εταιρική διεύθυνση IP χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η ιδιοκτησία της Εταιρείας IP παραμένει στην Εταιρεία και συμφωνείτε να μην προβάλετε αξιώσεις ή ισχυρισμούς σχετικά με την ιδιοκτησία της εταιρικής IP από οποιοδήποτε άλλο μέρος.

Όλα τα εμπορικά σήματα της Εταιρείας, είτε είναι κατοχυρωμένα είτε όχι, προστατεύονται από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών.

ΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι σε περίπτωση ορισμένων παραβιάσεων των Όρων και Προϋποθέσεων, η Εταιρεία ενδέχεται να υποφέρει ανεπανόρθωτα τραυματισμό, έτσι ώστε κανένα νομικό μέσο δεν θα του παρέχει επαρκή προστασία ή κατάλληλη αποζημίωση για τέτοιου είδους τραυματισμό. Αντίστοιχα, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία θα δικαιούται οποιεσδήποτε ασφαλιστικές αγωγές, χωρίς να χρειάζεται να καταχωρήσει εγγύηση, όπως μπορεί να χορηγηθεί από αρμόδιο δικαστήριο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, ο σχεδιασμός, το περιεχόμενο και όλα τα στοιχεία της Ιστοσελίδας αποτελούν πνευματικά δικαιώματα της Εταιρείας ή τρίτων και αποτελούν προστατεύονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να αναδημοσιεύονται χωρίς ρητή γραπτή άδεια.

Κατά καιρούς, ο Ιστότοπος θα χρησιμοποιεί νόμιμα υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα που ανήκουν σε τρίτα μέρη που σχετίζονται με τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Αυτά τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν την αντίστοιχη ιδιοκτησία των κατόχων τους.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Τα εμπορικά σήματα και η εμπορική ενδυμασία της εταιρείας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν είναι της Εταιρείας, με οποιονδήποτε τρόπο που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση μεταξύ καταναλωτές ή με οποιονδήποτε τρόπο που υποτιμά ή δυσφημεί την Boureston Media Inc., τυχόν διαδικτυακά ακίνητα που ανήκουν ή διαχειρίζεται η Εταιρεία ή τους ειδικούς που εμφανίζονται στο Δικτυακός τόπος.

Κατά καιρούς, ο Ιστότοπος θα χρησιμοποιεί νόμιμα εμπορικά σήματα που ανήκουν σε τρίτα μέρη που σχετίζονται με τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Αυτά τα εμπορικά σήματα αποτελούν την αντίστοιχη ιδιοκτησία των κατόχων τους.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ FTC

Κατά καιρούς, ο ιστότοπος μπορεί να δημοσιεύει περιεχόμενο χορηγίας από έναν διαφημιστή. Αυτό σημαίνει ότι ένας διαφημιζόμενος, ο οποίος μπορεί να είναι μια επωνυμία, μια εταιρεία ή ένα δίκτυο επιρροής, θα συνάψει σύμβαση με την Εταιρεία για τη δημιουργία περιεχομένου με συγκεκριμένα μηνύματα ή τοποθέτηση προϊόντων. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της FTC, η Εταιρεία προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλες αυτές οι διαφημίσεις στον Ιστότοπο αποκαλύπτονται με σαφήνεια και ευδιάκριτα.

Παρόλο που λαμβάνεται αποζημίωση (δηλαδή μετρητά, δωρεάν προϊόν, υπηρεσίες) ως αντάλλαγμα Η εταιρεία παρέχει την ειλικρινή γνώμη, τα ευρήματα, τις πεποιθήσεις ή τις εμπειρίες της σχετικά με την τοποθέτηση περιεχομένου με χορηγία περιεχόμενο. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται στην Ιστοσελίδα είναι αυτές του δημιουργού περιεχομένου. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός προϊόντος, στατιστική, προσφορά ή άλλη αναπαράσταση σχετικά με ένα προϊόν ή υπηρεσία θα πρέπει να επαληθεύεται με τον κατασκευαστή, τον πάροχο ή το εν λόγω μέρος.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Κατά καιρούς, η Ιστοσελίδα μπορεί να συμμετέχει σε μάρκετινγκ συνεργατών. Αυτό σημαίνει ότι εάν χρησιμοποιήσετε έναν σύνδεσμο συνεργάτη για να κάνετε μια αγορά, ο ιστότοπος θα λάβει προμήθεια για αυτήν την αγορά. Καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι οι σύνδεσμοι συνεργατών αποκαλύπτονται σύμφωνα με την FTC.

Η εταιρεία συμμετέχει στο Πρόγραμμα Συνεργατών της Amazon Services LLC, ένα πρόγραμμα διαφήμισης θυγατρικών που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στον ιστότοπο ένα μέσο για να κερδίζει διαφημιστικά τέλη μέσω διαφήμισης και συνδέσμων με Amazon.com. Ως συνεργάτης της Amazon, η Εταιρεία κερδίζει από αγορές που πληρούν τις προϋποθέσεις. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιεί cookies για την παρακολούθηση για τους σκοπούς της ανάθεσης προμήθειας σε αυτές τις πωλήσεις.

Η Εταιρεία συμμετέχει επίσης στα προγράμματα θυγατρικών που εκτελούνται από την Commision Junction, το ShareASale, το Pepper Jam Network, το Rakuten LinkShare, το Viglink, το Huckberry, το Monthly Clubs και πολλούς άλλους. Οι επωνυμίες εισέρχονται και αποχωρούν συνεχώς από διαφορετικά προγράμματα θυγατρικών, επομένως μια πλήρης λίστα με τις επωνυμίες με τις οποίες έχουμε σχέση θυγατρικών θα ήταν σχεδόν αδύνατη.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Παραχωρείτε στην Εταιρεία μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα άδειας χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής οποιουδήποτε περιεχομένου συνεισφέρετε στον Ιστότοπο. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, κείμενο, εικόνες και σχόλια. Αυτή η άδεια επεκτείνεται σε όλα τα γνωστά και μελλοντικά μέσα. Επίσης, εκχωρείτε στην Εταιρεία το δικαίωμα να παραχωρήσει περαιτέρω άδεια χρήσης αυτών των δικαιωμάτων και το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή για παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων. Με τη δημοσίευση περιεχομένου στον Ιστότοπο, δηλώνετε ότι έχετε το δικαίωμα να εκχωρήσετε αυτές τις άδειες για τη χρήση αυτού του περιεχομένου από τον Ιστότοπο, την Εταιρεία και τους κατόχους δευτερεύουσας άδειας της Εταιρείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΣΥΝΕΤΕΧΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Οποιοδήποτε περιεχόμενο συνεισφέρετε στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κειμένου, εικόνων, ηχητικού υλικού, σχολίων, υλικού βίντεο και οπτικοακουστικού υλικού, δεν πρέπει να παράνομο ή παράνομο, δεν μπορεί να παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου και δεν πρέπει να είναι ικανό να κινήσει νομική αγωγή είτε εναντίον σας είτε εναντίον της Εταιρείας ή τρίτου κόμμα. Η ακρίβεια, η πληρότητα, η ειλικρίνεια, η πραγματικότητα και η ευγένεια των σχολίων δεν είναι εγγυημένα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει: (i) οποιοδήποτε υλικό υποβάλλεται στον Ιστότοπο. (ii) αποθηκεύονται στους διακομιστές της Εταιρείας· ή, (iii) φιλοξενείται ή δημοσιεύεται στον Ιστότοπο. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύεται από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Παρά τα δικαιώματα της Εταιρείας σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει να παρακολουθεί την την υποβολή όλου του περιεχομένου ή τη δημοσίευση αυτού του περιεχομένου στον Ιστότοπο και δεν ευθύνεται γι' αυτό περιεχόμενο. Σχολιάζοντας τον Ιστότοπο, εκχωρείτε στην Εταιρεία μια παγκόσμια, αέναη, αμετάκλητη, χωρίς δικαιώματα, μη αποκλειστική, πλήρως υπο-αδειοδοτούμενη άδεια χρήσης, διανομής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσιεύστε, μεταφράστε, εκτελέστε δημόσια και προβάλλετε δημόσια τα σχόλιά σας (ολικά ή εν μέρει) και για να ενσωματώσετε τα σχόλιά σας σε άλλα έργα σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο που είναι τώρα γνωστό ή αναπτύχθηκε αργότερα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ

Ο ιστότοπος της εταιρείας και οι σχετικοί λογαριασμοί της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να σας προσφέρουν την επιλογή να αφήσετε σχόλια ή με άλλον τρόπο να αλληλεπιδράσετε με αναρτήσεις. Οι ακόλουθοι τύποι σχολίων δεν θα γίνουν ανεκτοί και θα διαγραφούν:

 • Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, το οποίο δεν σας ανήκει ή έχετε το νόμιμο δικαίωμα χρήσης
 • Αγενές ή ασεβές περιεχόμενο
 • Παρενόχληση που απευθύνεται σε οποιονδήποτε δημιουργό περιεχομένου ή Εταιρεία
 • Ανεπιθυμητη αλληλογραφια
 • εχθρικός λόγος
 • Συκοφαντική για την Εταιρεία ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος
 • Αναφορά παράνομων πράξεων
 • Παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων τρίτων

Η αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της εταιρείας θα χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί εάν ένα σχόλιο παραβιάζει αυτήν την πολιτική σχολίων. Τυχόν σχόλια που παραβιάζονται θα διαγραφούν αμέσως και δεν θα σας οφείλονται περαιτέρω εξηγήσεις εάν κριθεί ότι το σχόλιό σας παραβιάζει αυτήν την πολιτική.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ

Κατά καιρούς, ο Ιστότοπος θα δημοσιεύει περιεχόμενο με εικόνες από άλλους ιστότοπους τρίτων. Οποιαδήποτε τέτοια χρήση θεωρείται θεμιτή χρήση σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και αποδίδεται πλήρως στον κάτοχο όποτε είναι δυνατόν. Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα έχει χρησιμοποιηθεί στον Ιστότοπο με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και δεν εμπίπτει στην ορθή χρήση, στείλτε ένα αίτημα μέσω Σελίδα Επικοινωνίας και θα αφαιρέσουμε την εικόνα το συντομότερο δυνατό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν στείλετε στην Εταιρεία ένα email, εγγραφείτε για την επικοινωνία μέσω email ή παρέχετε το email σας στην Εταιρεία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, συναινείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες από την Εταιρεία ηλεκτρονικά. Συμφωνείτε ότι όλες οι νομικές ειδοποιήσεις που παρέχονται μέσω ηλεκτρονικών μέσων από την Εταιρεία πληρούν οποιαδήποτε απαίτηση για γραπτή ειδοποίηση.

ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων που δεν διέπονται ή ελέγχονται από την Εταιρεία. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλους τους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις και τις πολιτικές για οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτων που σχετίζεται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει κανέναν έλεγχο ή ευθύνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε ιστότοπων τρίτων. Κρατάτε ρητά την αβλαβή Εταιρεία από οποιαδήποτε ευθύνη που σχετίζεται με τη χρήση ενός ιστότοπου τρίτων.

Πριν από τη συμμετοχή σε συναντήσεις, εκδηλώσεις ή εμπορικές συναλλαγές με τρίτους που ανακαλύφθηκαν μέσω ή συνδέονται στον Ιστότοπο, πρέπει να ολοκληρώσετε οποιαδήποτε απαραίτητη έρευνα ή οφειλόμενη επιμέλεια. Εάν υπάρχει διαφωνία για οποιαδήποτε γεγονότα ή εμπορικές συναλλαγές με τρίτο μέρος που ανακαλύφθηκε μέσω ή συνδέονται στον Ιστότοπο, θεωρείτε ρητά την Εταιρεία ακίνδυνη από οποιαδήποτε ευθύνη διαμάχη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ο ιστότοπος δεν συλλέγει εν γνώσει του οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από παιδιά κάτω των 18 ετών. Εάν ένας γονέας ή κηδεμόνας πιστεύει ότι ο ιστότοπος έχει στη βάση δεδομένων του προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία ενός παιδιού κάτω των 18 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως μέσω Σελίδα Επικοινωνίας και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αφαιρέσουμε αμέσως τέτοιες πληροφορίες από τα αρχεία μας.

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει» και «ως διαθέσιμη» χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες και το υλικό που παρέχονται σε αυτήν.

Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η Ιστοσελίδα θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας. θα είναι διαθέσιμο χωρίς διακοπή. χωρίς σφάλματα, έγκαιρα και χωρίς ιούς ή σφάλματα. ή αντιπροσωπεύει την πλήρη λειτουργικότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται απέναντί ​​σας για την απώλεια οποιουδήποτε περιεχομένου ή υλικού που ανεβάζεται ή μεταδίδεται μέσω της Ιστοσελίδας.

ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΕΣ, ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΣΥΜΠΤΑΤΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΤΙΜΩΡΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ή ΝΟΜΟ ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ αξίωση Ή ΑΙΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ

Κατανοείτε ότι τα προϊόντα που προσφέρονται στον Ιστότοπο ενδέχεται να περιέχουν υλικά που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνα εάν χρησιμοποιηθούν ακατάλληλα και αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία είναι δεν φέρει ευθύνη για οποιονδήποτε προσωπικό τραυματισμό ή υλική ζημιά που προκύπτει από οποιαδήποτε χρήση ή κακή χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων που αποκτάτε ως αποτέλεσμα σύστασης μέσω της Δικτυακός τόπος. Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να αξιολογήσετε και να αναλάβετε την κατάλληλη δέουσα επιμέλεια πριν εγγραφείτε ή αγοράσετε οποιαδήποτε υπηρεσία συνιστάται μέσω της Ιστοσελίδας. Αναγνωρίζετε επίσης ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για χρήση από παιδιά, και εσείς ρητά αναλαμβάνουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή πρόσβασης σε οποιοδήποτε άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών σε οποιαδήποτε προϊόντα ή Υπηρεσίες. Με το παρόν συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε προϊόντα ή υπηρεσίες για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό και αναλαμβάνετε κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε για οποιαδήποτε ενέργεια που είναι αντίθετη με οποιονδήποτε νόμο, κανόνα ή κανονισμό οποιουδήποτε έδαφος.

Σύμφωνα με την Ενότητα 1789.3 του Αστικού Κώδικα Καλιφόρνια, οι χρήστες του ιστότοπου στην Καλιφόρνια λαμβάνουν την ακόλουθη ειδική ειδοποίηση για τα δικαιώματα των καταναλωτών: Η Μονάδα Βοήθειας Παραπόνων του Τμήματος Μπορείτε να επικοινωνήσετε γραπτώς με τις Υπηρεσίες Καταναλωτών του Υπουργείου Καταναλωτών της Καλιφόρνια στη διεύθυνση 1020 N Street, #501, Sacramento, California 95814 ή τηλεφωνικά στο 1-916-445-1254.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την Εταιρεία, τα μέλη, τους υπαλλήλους, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους διευθυντές και τους αντιπροσώπους της αβλαβή από και έναντι οποιασδήποτε ζημίας, αξιώσεις, αγωγές, αγωγές, υποχρεώσεις, υποχρεώσεις, έξοδα και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) που υφίσταται η Εταιρεία ως αποτέλεσμα αξιώσεις τρίτων που βασίζονται σε: (i) αμέλειά σας ή εκ προθέσεως παράπτωμα, (ii) παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης των Όρων και Προϋποθέσεων (συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης ή εγγύηση). (iii) υλικά που προετοιμάζετε ή παρέχονται από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν αξιώσεων παραβίασης ή κατάχρησης πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό μυστικό ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα, παραβίαση των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής ή της δημοσιότητας, ή δυσφήμιση ή δυσφημώ; ή (iv) θάνατος, σωματικός τραυματισμός ή υλική ζημιά που προκύπτει από ή σχετίζεται με τις υποχρεώσεις σας βάσει του παρόντος.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Οι Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας του Τέξας χωρίς αναφορά στις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. Οποιαδήποτε διαφωνία ή αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους Όρους και Προϋποθέσεις, ή την παραβίασή τους, θα διευθετείται από

διαιτησία που διαχειρίζεται η Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας ("AAA") σύμφωνα με τους Κανόνες Εμπορικής Διαιτησίας της, και η απόφαση για την απόφαση που εκδόθηκε από τον διαιτητή (-ους) μπορεί να εγγραφεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία γι' αυτόν. Ο τόπος οποιασδήποτε τέτοιας διαιτησίας θα είναι στο Frisco του Τέξας. Τα μέρη συμφωνούν επίσης ότι οι Προαιρετικοί Κανόνες ΑΑΑ για Έκτακτα Μέτρα Προστασίας θα εφαρμόζονται στη διαδικασία. Αυτή η ενότητα παρέχει τη μοναδική προσφυγή για την επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν από, σε σχέση ή σχετίζονται με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, κάθε αγωγή που ζητεί ασφαλιστικά μέτρα υποβάλλεται στα δικαστήρια και δεν υπόκειται στην παρούσα διάταξη.

ΤΑ ΜΕΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Ή ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΑΞΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΟΤΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ Ή ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΟ Ή ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑΞΙΚΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ: (Ι) Η ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙ ΑΜΟΙΒΕΣ Ή ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ); ΚΑΙ (II) ΤΟ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ Ή ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εάν οποιαδήποτε διάταξη (ες) των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες διατάξεις θα είναι διαχωρισμένες και εκτελεστές. Επιπλέον, σε τέτοια περίπτωση η μη εκτελεστή ή άκυρη διάταξη θεωρείται ότι έχει τροποποιηθεί στο βαθμό που απαιτείται να (i) να το καταστήσει έγκυρο και εκτελεστό και (ii) να δώσει όσο το δυνατόν πληρέστερα αποτελέσματα στην αρχική πρόθεση της διάταξης.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις δεν επιτρέπεται να εκχωρηθούν από εσάς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας, ωστόσο, οι Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να εκχωρηθούν από την Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν την τελική, πλήρη και αποκλειστική συμφωνία των μερών σε σχέση με τον Ιστότοπο που προσφέρεται από και τα Προϊόντα που πωλούνται από την Εταιρεία.

Η αδυναμία της Εταιρείας να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη βάσει του παρόντος δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη. Οποιαδήποτε παραίτηση από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις από τον Ιστότοπο ή

Η Εταιρεία πρέπει να είναι γραπτή και υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Εταιρείας.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο, επισκεφθείτε μας Σελίδα Επικοινωνίας.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Απριλίου 2021

Αναρρίπτω
Μερίδιο
Τιτίβισμα
Καρφίτσα
Hack Your Memory με την Τεχνική μνήμης Pythagoras

Hack Your Memory με την Τεχνική μνήμης PythagorasMiscellanea

242 ΜερίδιαΚαρφίτσα148Μερίδιο94ΑναρρίπτωΤιτίβισμαμέσω: Unsplash / Chris SpieglΗ μνήμη είναι η ικανότητά μας να αποθηκεύουμε, να διατηρούμε και να ανακαλούμε κομμάτια πληροφοριών που έχουμε μάθει.Η ...

Διαβάστε περισσότερα
Πώς να φιλήσεις ένα κορίτσι για πρώτη φορά

Πώς να φιλήσεις ένα κορίτσι για πρώτη φοράMiscellanea

31 ΜερίδιαΜερίδιο22Καρφίτσα9ΑναρρίπτωΤιτίβισμαμέσω: Unsplash / Kate MiheyevaΤο να ξέρεις πώς να φιλήσεις ένα κορίτσι για πρώτη φορά μπορεί να είναι τρομακτικό αλλά απίστευτη εμπειρία. Είτε είναι το...

Διαβάστε περισσότερα
21+ Καθαρίστε τις γραμμές συλλογής για να την κάνετε να χαμογελάσει

21+ Καθαρίστε τις γραμμές συλλογής για να την κάνετε να χαμογελάσειMiscellanea

50 ΜερίδιαΚαρφίτσα50ΑναρρίπτωΜερίδιοΤιτίβισμαμέσω: Unsplash / DocuSignΑυτή η ανάρτηση θα σας βοηθήσει να μάθετε τα καλύτερα καθαρές γραμμές παραλαβής να κλέψει την καρδιά ενός κοριτσιού.Το βίντεό μ...

Διαβάστε περισσότερα