Regulamin – Mantelligence

NINIEJSZE WARUNKI ZAWIERAJĄ KLAUZULIĘ ARBITRAŻOWĄ, WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ.

Następujące warunki (łącznie z Boureston Media, Inc. Polityka prywatności, oraz wszelkie inne uzupełniające zasady lub zawiadomienia „Warunki”) stanowią umowę między Boureston Media, Inc („Firma”), a Ty, który zarządza korzystaniem z tej witryny i wszystkich powiązanych z nią usług, treści i funkcjonalność. Niniejsza polityka dotyczy strony internetowej administrowanej przez Spółkę („Witryna”).

Korzystanie z Witryny oznacza akceptację i zgodę na poniższe Warunki. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zmieniania, poprawiania lub aktualizowania swojej Witryny, zasad i niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jeśli nie zgadzasz się lub nie akceptujesz jakiejkolwiek części niniejszych Warunków, nie możesz korzystać z Witryny. Dalsze korzystanie z dowolnej części Witryny oznacza akceptację takich zmian w Warunkach. Należy okresowo przeglądać Warunki, aby ustalić, czy zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany.

OGÓLNE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Spółka dołożyła wszelkich starań, aby wszystkie informacje zawarte w Witrynie były zgodne z prawdą i aktualne na dzień ich zamieszczenia. Biorąc pod uwagę charakter informacji, ceny i dostępność mogą nie być dokładne, gdy uzyskujesz dostęp do informacji.

Firma zrzeka się odpowiedzialności za przypadkowe lub wtórne szkody i nie ponosi żadnej odpowiedzialności odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez jakąkolwiek osobę w wyniku wykorzystania informacji zawartych na stronie Strona internetowa.

TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Strona ma charakter informacyjny. Rozumiesz i zgadzasz się, że ponosisz pełną odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w Witrynie. Firma nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji. Rozumiesz, że wyniki mogą się różnić w zależności od osoby. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia, które mogą pojawić się w Witrynie.

KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ

O ile nie określono inaczej, Firma jest właścicielem własności intelektualnej i praw do wszystkich tworzonych przez nią treści i materiałów prezentowanych w Witrynie. Z zastrzeżeniem poniższej licencji, wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

Możesz przeglądać, pobierać (wyłącznie do użytku osobistego i do celów buforowania) i drukować strony do użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej oraz w innych miejscach niniejszych Warunków.

Następujące zastosowania są niedozwolone:

 • Publikowanie treści z Witryny, chyba że treść została specjalnie i wyraźnie udostępniona do ponownej publikacji;
 • Sprzedaż, wypożyczanie lub sublicencjonowanie jakichkolwiek treści z Witryny;
 • Powielanie lub powielanie jakichkolwiek treści w Witrynie w celach komercyjnych;
 • Modyfikację jakichkolwiek treści w Witrynie, chyba że treść została specjalnie i wyraźnie udostępniona do modyfikacji;
 • Redystrybucja treści Witryny, chyba że treść jest specjalnie i wyraźnie udostępniona do redystrybucji. Użytkownicy mogą udostępniać treści w kanałach mediów społecznościowych, o ile zawiera link do Serwisu.

Od czasu do czasu Witryna będzie wykorzystywać różne wtyczki lub widżety umożliwiające udostępnianie treści za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych, poczty elektronicznej lub innych metod. Korzystanie z tych wtyczek lub widżetów nie oznacza zrzeczenia się przez Spółkę praw własności intelektualnej. Takie użycie jest ograniczoną licencją na ponowną publikację treści w zatwierdzonych kanałach mediów społecznościowych, z pełnym uznaniem dla Firmy lub jej określonej własności online.

Nie wolno korzystać z Witryny w sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie Witryny lub ogranicza dostępność dostępu do Witryny. Nie wolno dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować ani w inny sposób redukować Witryny, z wyjątkiem przypadków, w których takie działanie jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo. Nie wolno używać Witryny do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się (lub są powiązane z) jakimkolwiek oprogramowaniem szpiegującym, wirusem komputerowym, koniem trojańskim, robakiem, rejestratorem naciśnięć klawiszy, rootkitem i/lub innym szkodliwym kodem lub oprogramowanie.

Nie wolno Ci prowadzić żadnych systematycznych ani zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych, w tym między innymi skrobania, eksploracji danych, ekstrakcji danych lub gromadzenia danych w Witrynie internetowej lub w związku z nią bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki pozwolenie.

Nie wolno używać Witryny do przesyłania lub wysyłania niezamówionych informacji handlowych.

Nie wolno wykorzystywać Witryny do jakichkolwiek działań marketingowych osób trzecich bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie oryginalne materiały dostarczone przez Spółkę są własnością Spółki. Wszelkie oryginalne materiały są dostarczane wyłącznie do indywidualnego, niekomercyjnego użytku. Nie jesteś upoważniony do używania lub przekazywania jakiejkolwiek własności intelektualnej Spółki, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez Firmę na piśmie lub dozwolonych przez funkcjonalność funkcji Witryny. Cała własność intelektualna pozostaje własnością firmy. Żadna licencja na sprzedaż, dystrybucję, powielanie, przygotowywanie prac pochodnych, wyświetlanie lub wykonywanie nie jest udzielana ani dorozumiana. Firma będzie uprawniona do zabezpieczenia roszczeń w celu zakazania takich naruszeń w celu ochrony przed szkodami wynikającymi z takich naruszeń.

Niektóre nazwy, logo i inne materiały wyświetlane w Witrynie stanowią własność intelektualną Spółki własności, ale nie ograniczając się do patentów, znaków towarowych, znaków usługowych, tajemnic handlowych, szaty graficznej i praw autorskich („IP firmy”). Nie jesteś upoważniony do używania jakiejkolwiek własności intelektualnej firmy bez wyraźnej zgody firmy. Własność Własności Intelektualnej Spółki pozostaje własnością Spółki, a Ty zgadzasz się nie wnosić żadnych roszczeń ani twierdzeń dotyczących własności Własności Intelektualnej jakiejkolwiek innej strony.

Wszystkie znaki towarowe Spółki, zarejestrowane lub nie, są chronione prawem znaków towarowych Stanów Zjednoczonych.

SPRAWIEDLIWA ULGA

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że w przypadku pewnych naruszeń Warunków, Firma może ponieść nieodwracalne szkody takiej szkody, że żaden środek prawny nie zapewni jej odpowiedniej ochrony przed taką szkodą ani odpowiedniej rekompensaty za taką szkodę. W związku z tym zgadzasz się, że Firma będzie uprawniona do wszelkich środków zaradczych, bez konieczności składania zabezpieczenia, jakie mogą zostać przyznane przez sąd właściwej jurysdykcji.

PRAWA AUTORSKIE

O ile nie zaznaczono inaczej, projekt, zawartość i wszystkie elementy Witryny są objęte prawami autorskimi należącymi do Spółki lub osób trzecich i są chronione amerykańskim i międzynarodowym prawem autorskim i nie powinny być ponownie wykorzystywane ani ponownie publikowane bez wyraźnej pisemnej zgody.

Od czasu do czasu Witryna będzie legalnie wykorzystywać materiały chronione prawem autorskim należące do osób trzecich, związane z usługami Spółki. Te prawa autorskie są własnością ich właścicieli.

ZNAKI TOWAROWE

Znaki towarowe i szata graficzna Firmy nie mogą być używane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie jest własnością Firmy, w jakikolwiek sposób, który mógłby spowodować zamieszanie wśród konsumentów lub w jakikolwiek sposób, który dyskredytuje lub dyskredytuje Boureston Media Inc., wszelkie usługi online będące własnością lub zarządzane przez Firmę lub ekspertów przedstawionych na Strona internetowa.

Od czasu do czasu Witryna będzie legalnie wykorzystywać znaki towarowe należące do osób trzecich związane z usługami Spółki. Te znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

UJAWNIENIE FTC

Od czasu do czasu Witryna może publikować treści sponsorowane przez reklamodawcę. Oznacza to, że reklamodawca, którym może być marka, agencja lub sieć influencerów, zawiera umowę ze Spółką na tworzenie treści zawierających określone komunikaty lub lokowanie produktu. Zgodnie z wymaganiami FTC, Firma dokłada wszelkich starań, aby wszystkie takie reklamy w Witrynie były jasno i wyraźnie widoczne.

Mimo że w zamian otrzymuje się rekompensatę (tj. gotówkę, darmowy produkt, usługi). umieszczania treści sponsorowanych, Firma przedstawia swoją uczciwą opinię, ustalenia, przekonania lub doświadczenia w tym zakresie treść. Wszystkie poglądy wyrażone w Witrynie są poglądami twórcy treści. Wszelkie roszczenia dotyczące produktu, statystyki, wyceny lub inne oświadczenia dotyczące produktu lub usługi należy zweryfikować z danym producentem, dostawcą lub stroną.

MARKETING AFILIACYJNY

Od czasu do czasu Witryna może angażować się w marketing afiliacyjny. Oznacza to, że jeśli użyjesz linku partnerskiego do dokonania zakupu, Serwis otrzyma prowizję od tego zakupu. Dokładamy wszelkich starań, aby linki partnerskie były ujawniane zgodnie z FTC.

Firma jest uczestnikiem programu partnerskiego Amazon Services LLC, programu reklam partnerskich, którego celem jest zapewnienie witrynie możliwości zarabiania na opłatach reklamowych poprzez reklamy i linki do Amazon.com. Jako współpracownik Amazon, Firma zarabia na kwalifikujących się zakupach. Ten program wykorzystuje pliki cookie do śledzenia w celu przypisania prowizji od tych sprzedaży.

Firma jest również uczestnikiem programów partnerskich prowadzonych przez Commision Junction, ShareASale, Pepper Jam Network, Rakuten LinkShare, Viglink, Huckberry, Monthly Clubs i wielu innych. Marki stale wchodzą i wychodzą z różnych programów partnerskich, więc pełna lista marek, z którymi mamy relacje partnerskie, byłaby prawie niemożliwa.

NADANIE PRAW

Udzielasz Firmie ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, powielanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję wszelkich treści, które wnosisz do Witryny. Obejmuje to między innymi tekst, obrazy i komentarze. Ta licencja obejmuje wszystkie znane i przyszłe media. Użytkownik przyznaje również Spółce prawo do udzielania sublicencji na te prawa oraz prawo do wniesienia powództwa o naruszenie tych praw. Zamieszczając treści w Witrynie, oświadczasz, że masz prawo udzielić tych zezwoleń na korzystanie z takich treści przez Witrynę, Spółkę i sublicencjobiorców Spółki.

TREŚCI UMIESZCZONE W WITRYNIE INTERNETOWEJ

Wszelkie treści zamieszczane przez użytkownika w Witrynie, w tym między innymi tekst, obrazy, materiały dźwiękowe, komentarze, materiały wideo i materiały audiowizualne, nie mogą być nielegalne lub niezgodne z prawem, nie mogą naruszać praw osób trzecich i nie mogą być podstawą do podjęcia działań prawnych przeciwko Tobie, Firmie lub stronie trzeciej impreza. Dokładność, kompletność, uczciwość, rzeczowość i uprzejmość komentarzy nie są gwarantowane.

Firma zastrzega sobie prawo do edytowania lub usuwania: (i) wszelkich materiałów przesłanych do Witryny; (ii) przechowywane na serwerach Spółki; lub (iii) hostowane lub publikowane w Witrynie. Firma nie ponosi odpowiedzialności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane przez Ciebie lub osoby trzecie.

Niezależnie od praw Spółki wynikających z Regulaminu, Spółka nie zobowiązuje się do monitorowania przesyłanie wszelkich treści do Witryny lub publikację takich treści w Witrynie i nie ponosi za to odpowiedzialności treść. Komentując w Witrynie, udzielasz Spółce ogólnoświatowej, wieczystej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, niewyłącznej, w pełni podlegającej podlicencjonowaniu licencji na użytkowanie, dystrybucję, reprodukcję, modyfikację, adaptację, publikować, tłumaczyć, publicznie wykonywać i wyświetlać publicznie twoich komentarzy (w całości lub w części) oraz włączać twoje komentarze do innych prac w jakimkolwiek formacie lub na jakimkolwiek nośniku znanym obecnie lub opracowanym później.

POLITYKA KOMENTARZY

Witryna internetowa firmy i powiązane konta na platformach społecznościowych mogą oferować możliwość dodawania komentarzy lub innego rodzaju interakcji z postami. Następujące typy komentarzy nie będą tolerowane i zostaną usunięte:

 • Treści chronione prawem autorskim, których nie jesteś właścicielem lub których nie masz prawa używać
 • Treści niegrzeczne lub lekceważące
 • Nękanie skierowane przeciwko twórcy treści lub Firmie
 • spam
 • mowa nienawiści
 • Zniesławiające Firmę lub osoby trzecie
 • Odwołaj się do czynów niezgodnych z prawem
 • Naruszyć prawa osób trzecich

Wyłączne uznanie firmy zostanie wykorzystane do ustalenia, czy komentarz narusza niniejsze zasady dotyczące komentarzy. Wszelkie komentarze naruszające zasady zostaną natychmiast usunięte, a dalsze wyjaśnienia nie będą wymagane, jeśli uznano, że Twój komentarz narusza niniejsze zasady.

PROŚBY O USUNIĘCIE

Od czasu do czasu Witryna będzie publikować treści zawierające obrazy z innych witryn internetowych osób trzecich. Każde takie użycie jest uważane za dozwolony użytek w ramach praw autorskich i jest w pełni przypisywane właścicielowi, gdy tylko jest to możliwe. Jeśli uważasz, że Twoja praca chroniona prawami autorskimi została wykorzystana w Witrynie w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich i wykracza poza dozwolony użytek, wyślij prośbę za pośrednictwem naszego Strona kontaktowa a my usuniemy obraz tak szybko, jak to możliwe.

KOMUNIKACJA

Jeśli wyślesz Firmie wiadomość e-mail, zarejestrujesz się w celu otrzymywania naszej komunikacji e-mailowej lub podasz Firmie swój adres e-mail w jakikolwiek inny sposób, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości od Firmy drogą elektroniczną. Zgadzasz się, że wszystkie powiadomienia prawne dostarczane przez Firmę drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymagania dotyczące pisemnego powiadomienia.

OSOBY TRZECIE

Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich, które nie są zarządzane ani kontrolowane przez Spółkę. Oświadczasz i gwarantujesz, że przeczytałeś i zgadzasz się na związanie wszystkimi obowiązującymi Warunkami i zasadami dotyczącymi dowolnej strony internetowej strony trzeciej, która odnosi się do korzystania z Witryny. Firma nie przejmuje żadnej kontroli ani odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek stron osób trzecich. Wyraźnie zwalniasz Firmę z wszelkiej odpowiedzialności związanej z korzystaniem przez Ciebie z witryny internetowej osoby trzeciej.

Przed zaangażowaniem się w jakiekolwiek spotkania, wydarzenia lub transakcje handlowe z osobami trzecimi odkryte za pośrednictwem Witryny lub połączone w Witrynie, należy przeprowadzić wszelkie niezbędne lub należne dochodzenia pracowitość. Jeśli istnieje spór dotyczący jakichkolwiek wydarzeń lub transakcji handlowych z osobą trzecią wykrytą przez lub połączone w Witrynie, wyraźnie zwalniasz Firmę z wszelkiej odpowiedzialności spór.

INFORMACJE DLA DZIECI

Witryna nie zbiera świadomie żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli rodzic lub opiekun uważa, że ​​Witryna zawiera w swojej bazie danych dane osobowe dziecka poniżej 18 roku życia, prosimy o natychmiastowy kontakt za pośrednictwem naszego Strona kontaktowa i dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć takie informacje z naszych rejestrów.

BRAK GWARANCJI

Witryna jest udostępniana na zasadzie „taka, jaka jest” i „w miarę dostępności”, bez żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Firma nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do Witryny lub zawartych w niej informacji i materiałów.

Firma nie gwarantuje, że Witryna spełni Twoje wymagania; będzie dostępny nieprzerwanie; wolne od błędów, terminowe i wolne od wirusów lub błędów; lub reprezentuje pełną funkcjonalność, dokładność i niezawodność Witryny. Firma nie ponosi wobec Ciebie odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek treści lub materiałów przesłanych lub przesłanych za pośrednictwem Witryny.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO SPÓŁKA I JEJ KIEROWNICY, PRACOWNICY, AGENTÓW, PODMIOTY STOWARZYSZONE, LICENCJOBIORCY ORAZ USŁUGI HOSTINGOWE NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, PRZYKŁADOWE, KARNE LUB SZCZEGÓLNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM UTRATA ZYSKÓW, DOCHODÓW, DANYCH LUB KORZYSTANIA, PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NA PODSTAWIE UMOWY, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), GWARANCJI LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI DRUGA STRONA ZOSTAŁA POWIADOMANA O MOŻLIWOŚCI TAKIEGO ODSZKODOWANIE.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE BEZ WZGLĘDU NA PRZECIWNE PRZEPISY LUB PRAWA, WSZELKIE ROSZCZENIA LUB PODSTAWY ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ

STRONA INTERNETOWA LUB WARUNKI MUSZĄ ZOSTAĆ ZGŁOSZONE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD POWSTANIA TAKIEGO ROSZCZENIA LUB PODSTAWY DZIAŁANIA, W przeciwnym razie ZOSTANIE NA ZAWSZE WYGAŚNIĘTE.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKTY LUB USŁUGI POLECANE

Rozumiesz, że produkty oferowane w Witrynie mogą zawierać materiały, które mogą być niebezpieczne, jeśli są używane niewłaściwie, i potwierdzasz, że Firma tak jest nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała lub szkody majątkowe wynikające z użycia lub niewłaściwego użycia jakichkolwiek produktów nabytych w wyniku rekomendacji za pośrednictwem Strona internetowa. Ponadto przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ocenę i podjęcie należytej staranności przed zarejestrowaniem się lub zakupem jakiejkolwiek usługi zalecanej za pośrednictwem Witryny. Ponadto przyjmujesz do wiadomości, że produkty i usługi mogą nie być odpowiednie dla dzieci, i wyraźnie to potwierdzasz przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie jakiejkolwiek osobie poniżej 18 roku życia dostępu do jakichkolwiek produktów lub usługi. Niniejszym zgadzasz się nie używać produktów ani usług do celów niezgodnych z prawem i przyjmujesz na siebie całą odpowiedzialność za wszelkie działania, które podejmiesz za jakiekolwiek działania, które są sprzeczne z jakimkolwiek prawem, zasadą lub regulacją terytorium.

Zgodnie z sekcją 1789.3 Kodeksu Cywilnego stanu Kalifornia, użytkownicy Witryny w Kalifornii otrzymują następującą informację dotyczącą praw konsumentów: The Complaint Assistance Unit of the Division of Z Działem Obsługi Klienta Kalifornijskiego Departamentu ds. Konsumentów można kontaktować się pisemnie pod adresem 1020 N Street, #501, Sacramento, Kalifornia 95814 lub telefonicznie pod numerem 1-916-445-1254.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i zabezpieczać Spółkę, jej członków, pracowników, funkcjonariuszy, dyrektorów, menedżerów i agentów przed wszelkimi stratami, roszczeń, pozwów, pozwów, zobowiązań, zobowiązań, kosztów i wydatków (w tym uzasadnionych honorariów i wydatków adwokackich), które Firma ponosi w wyniku roszczenia osób trzecich oparte na: (i) Twoim zaniedbaniu lub umyślnym niewłaściwym postępowaniu, (ii) naruszeniu przez Ciebie któregokolwiek z postanowień Regulaminu (w tym reprezentacji lub gwarancja); (iii) materiały przygotowane lub dostarczone przez użytkownika, w tym między innymi wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia lub sprzeniewierzenia praw autorskich, znaków towarowych, patent, tajemnica handlowa lub inna własność intelektualna lub prawo własności, naruszenie prawa do prywatności lub wizerunku, zniesławienie lub oszczerstwo; lub (iv) śmierć, obrażenia ciała lub szkody majątkowe wynikające z lub związane z zobowiązaniami użytkownika wynikającymi z niniejszej umowy.

ARBITRAŻ

Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Teksas bez odniesienia do przepisów kolizyjnych. Wszelkie kontrowersje lub roszczenia wynikające lub związane z Warunkami lub ich naruszeniem będą rozstrzygane przez

arbitraż zarządzany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”) zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Handlowego, a orzeczenie w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra (arbitrów) może zostać złożone w dowolnym sądzie posiadającym jurysdykcję. Miejscem takiego arbitrażu będzie Frisco w Teksasie. Strony uzgadniają również, że do postępowania zastosowanie mają fakultatywne zasady AAA dotyczące nadzwyczajnych środków ochrony. Ta sekcja zapewnia wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Warunków, w związku z nimi lub z nimi związanych. Niezależnie od powyższego, wszelkie powództwa o wydanie nakazu sądowego zostaną skierowane do sądu i nie będą podlegać temu postanowieniu.

STRONY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH PRAW DO DOCHODZENIA JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ WOBEC DRUGIEJ STRONY JAKO PRZEDSTAWICIELA LUB CZŁONKA DOWOLNEJ KLASY LUB DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSTAWICIELSKA, Z WYJĄTKIEM GDY TAKIE ZRZECZENIE SIĘ JEST ZABRONIONE PRZEZ PRAWO LUB UZNANE PRZEZ SĄD ZA PRZECIWKO SPOŁECZNOŚCI PUBLICZNEJ POLITYKA. W ZAKRESIE, W JAKIM KAŻDA ZE STRON JEST ZEZWOLONA PRZEZ PRAWO LUB SĄD NA WYSTĘPOWANIE POZWU ZBIOROWEGO LUB POZWU REPREZENTACYJNEGO PRZECIWKO DRUGIEJ, STRONY ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE: (I) OBOWIĄZUJĄCE STRONIE NIE BĘDZIE UPRAWNIONY DO ZWROTU WYNAGRODZEŃ LUB KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM POROZU ZBIOROWEGO LUB REPREZENTACJI (BEZ PRZESTRZEGANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ STRONY POROZUMIENIE); ORAZ (II) STRONA, KTÓRA INICJUJE LUB UCZESTNICZY JAKO CZŁONEK ZBIORU, NIE BĘDZIE SKŁADAĆ ROSZCZEŃ ANI W INNY SPOSÓB UCZESTNICZYĆ W JAKIKOLWIEK ODZYSKANIU ZABEZPIECZONYM ZA POMOCĄ ZBIORU LUB DZIAŁALNOŚCI REPREZENTACYJNEJ.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą rozdzielne i wykonalne. Ponadto w takim przypadku niewykonalne lub nieważne postanowienie uważa się za zmienione w niezbędnym zakresie aby (i) nadać mu ważność i wykonalność oraz (ii) zapewnić najpełniejszy możliwy efekt pierwotnej intencji postanowienia.

Regulamin nie może zostać scedowany przez Ciebie bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy, jednak Regulamin może zostać scedowany przez Firmę według własnego uznania.

Regulamin stanowi ostateczną, kompletną i wyłączną umowę stron w odniesieniu do Witryny oferowanej przez Spółkę oraz Produktów sprzedawanych przez Spółkę.

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez Spółkę jakiegokolwiek prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jakiekolwiek zrzeczenie się Warunków przez Witrynę lub

Spółki musi mieć formę pisemną i być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Spółki.

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszych Warunków lub musisz się z nami skontaktować z jakiegokolwiek powodu, odwiedź naszą stronę Strona kontaktowa.

Ostatnia aktualizacja: 14 kwietnia 2021 r

Trzepnięcie
Udział
Ćwierkać
Szpilka
67+ naprawdę dobrych prezentów na 2-lecie [2023]

67+ naprawdę dobrych prezentów na 2-lecie [2023]Różne

TrzepnięcieUdziałĆwierkaćSzpilkaprzez: Unsplash / Taisiia StupakDla wielu osób druga rocznica nie jest tak wyjątkowa jak pierwsza. Ludzie mają tendencję do swobodnego obchodzenia 2. rocznicy i nie ...

Czytaj więcej
78 najlepszych romantycznych wiadomości na dobranoc

78 najlepszych romantycznych wiadomości na dobranocRóżne

7 AkcjeSzpilka4Udział3TrzepnięcieĆwierkaćprzez: Unsplash / Isabell WinterChłopaki, macie w swoim życiu nową dziewczynę, którą chcecie wysłać romantyczne wiadomości na dobranoc?Wysyłanie SMS-ów jest...

Czytaj więcej
Oto absolutnie najlepsze sposoby na schudnięcie po cesarskim cięciu

Oto absolutnie najlepsze sposoby na schudnięcie po cesarskim cięciuRóżne

ĆwierkaćĆwierkaćCzy wiesz, że po ciąży powrót do wagi sprzed ciąży zajmuje około 6 miesięcy? C-sekcja trwa dłużej, aby dojść do siebie, a czasem dłużej, aby schudnąć. Po uzyskaniu cesarskiego cięci...

Czytaj więcej