Podmienky – Mantelligence

TIETO PODMIENKY OBSAHUJÚ ARBITRÁŽNU DOLOŽKU, VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. PROSÍM, POZORNE SI PREBERTE.

Nasledujúce podmienky (spoločne s Boureston Media, Inc. Zásady ochrany osobných údajov, a akékoľvek ďalšie doplňujúce pravidlá alebo oznámenie „Zmluvné podmienky“) predstavujú dohodu medzi Boureston Media, Inc (ďalej len „spoločnosť“) a vy, ktorí riadite vaše používanie tejto webovej lokality a všetkých jej pridružených služieb, obsahu a funkčnosť. Tieto zásady sa vzťahujú na webovú stránku spravovanú Spoločnosťou (ďalej len „webová stránka“).

Vaše používanie webovej stránky predstavuje váš súhlas a súhlas s nasledujúcimi zmluvnými podmienkami. Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť, zmeniť, doplniť alebo aktualizovať svoju webovú stránku, zásady a tieto podmienky. Tieto Podmienky sa môžu zmeniť bez upozornenia. Ak nesúhlasíte alebo neprijímate niektorú časť týchto Podmienok, nesmiete používať Webovú stránku. Vaše ďalšie používanie ktorejkoľvek časti webovej stránky predstavuje váš súhlas s týmito zmenami zmluvných podmienok. Zmluvné podmienky by ste mali pravidelne kontrolovať, aby ste zistili, či boli vykonané nejaké zmeny.

VŠEOBECNÉ VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Spoločnosť vynaložila maximálne úsilie, aby zabezpečila, že všetky informácie na webovej stránke sú pravdivé a presné k dátumu uverejnenia. Vzhľadom na povahu informácií nemusia byť ceny a dostupnosť presné, keď k informáciám pristupujete.

Spoločnosť sa zrieka zodpovednosti za náhodné alebo následné škody a nepreberá žiadnu zodpovednosť resp zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú utrpí akákoľvek osoba v dôsledku použitia informácií uvedených na stránke webové stránky.

VAŠA ZODPOVEDNOSŤ

Webová stránka slúži na informačné účely. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nesiete plnú zodpovednosť za používanie informácií uvedených na webovej stránke. Spoločnosť neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky ani záruky. Chápete, že výsledky sa môžu líšiť od osoby k osobe. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za chyby alebo opomenutia, ktoré sa môžu objaviť na webovej stránke.

POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY

Pokiaľ nie je uvedené inak, spoločnosť vlastní duševné vlastníctvo a práva na všetok obsah a materiál, ktorý vytvára a ktorý je prezentovaný na webovej stránke. Na základe nižšie uvedenej licencie sú všetky práva duševného vlastníctva vyhradené.

Stránky si môžete prezerať, sťahovať (iba na osobné použitie a účely ukladania do vyrovnávacej pamäte) a tlačiť na osobné použitie v súlade s obmedzeniami uvedenými nižšie a na iných miestach týchto Zmluvných podmienok.

Nasledujúce použitia nie sú povolené:

 • Republikovanie obsahu z Webovej stránky, pokiaľ obsah nie je špecificky a výslovne sprístupnený na publikáciu;
 • Predaj, prenájom alebo sublicencovanie akéhokoľvek obsahu z webovej stránky;
 • Rozmnožovanie alebo duplikovanie akéhokoľvek obsahu na Webovej stránke na komerčné účely;
 • Úpravy akéhokoľvek obsahu na Webovej stránke, pokiaľ nie je obsah výslovne a výslovne sprístupnený na úpravu;
 • Redistribúcia obsahu webovej stránky, pokiaľ obsah nie je špecificky a výslovne sprístupnený na redistribúciu. Používatelia môžu zdieľať obsah na kanáloch sociálnych médií, ak je zahrnutý odkaz na webovú stránku.

Webová lokalita z času na čas využije rôzne doplnky alebo widgety, ktoré umožnia zdieľanie obsahu prostredníctvom kanálov sociálnych médií, e-mailu alebo inými spôsobmi. Používanie týchto zásuvných modulov alebo miniaplikácií nepredstavuje žiadne vzdanie sa práv duševného vlastníctva spoločnosti. Takéto použitie je obmedzenou licenciou na opätovné zverejnenie obsahu na schválených kanáloch sociálnych médií s plným kreditom spoločnosti alebo jej konkrétneho online vlastníctva.

Webovú stránku nesmiete používať spôsobom, ktorý spôsobuje alebo môže spôsobiť poškodenie webovej stránky alebo zhoršuje dostupnosť prístupu na webovú stránku. Webovú stránku nesmiete dekompilovať, spätne analyzovať, rozoberať alebo inak zmenšovať, s výnimkou rozsahu, v akom je takáto činnosť výslovne povolená príslušnými zákonmi. Webovú stránku nesmiete používať na kopírovanie, ukladanie, hosťovanie, prenos, odosielanie, používanie, zverejňovanie alebo distribúciu akéhokoľvek materiálu, ktorý pozostáva (alebo je prepojené s) akýmkoľvek spywarom, počítačovým vírusom, trójskym koňom, červom, zapisovačom stlačenia kláves, rootkit a/alebo iným škodlivým kódom alebo škodlivým kódom softvér.

Nesmiete vykonávať žiadne systematické alebo automatizované činnosti zhromažďovania údajov vrátane, ale nie výlučne, zoškrabovania, dolovanie údajov, extrakcia údajov alebo zber údajov na webovej stránke alebo v súvislosti s ňou bez toho, aby to spoločnosť výslovne napísala povolenie.

Webovú stránku nesmiete používať na prenos alebo odosielanie nevyžiadanej obchodnej komunikácie.

Bez výslovného písomného súhlasu Spoločnosti nesmiete používať webovú stránku na žiadny marketing tretej strany.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Všetky originálne materiály poskytnuté spoločnosťou sú vo vlastníctve spoločnosti. Všetky originálne materiály sú poskytované len pre vaše individuálne nekomerčné použitie. Nie ste oprávnení používať ani prevádzať žiadne duševné vlastníctvo Spoločnosti, s výnimkou prípadov, keď to Spoločnosť povolí písomne ​​alebo ako to dovoľuje funkčnosť funkcií webovej stránky. Všetko duševné vlastníctvo zostáva vlastníctvom Spoločnosti. Nie je udelená ani implikovaná žiadna licencia na predaj, distribúciu, reprodukciu, prípravu odvodeného diela, zobrazovanie alebo predvádzanie. Spoločnosť bude mať nárok na prikázanú úľavu zakázať akékoľvek takéto porušenia, aby sa ochránila pred škodami vyplývajúcimi z takýchto porušení.

Niektoré z mien, log a iných materiálov zobrazených na webovej stránke predstavujú intelektuály spoločnosti vlastníctvo, ale nie výlučne, patenty, ochranné známky, servisné značky, obchodné tajomstvá, obchodné oblečenie a autorské práva („IP spoločnosti“). Bez výslovného súhlasu spoločnosti nie ste oprávnení používať žiadnu IP adresu spoločnosti. Vlastníctvo IP spoločnosti zostáva na spoločnosti a súhlasíte s tým, že si nebudete uplatňovať žiadne nároky ani presadzovať vlastníctvo IP spoločnosti inou stranou.

Všetky ochranné známky spoločnosti, či už registrované alebo nie, sú chránené zákonom o ochranných známkach Spojených štátov amerických.

ROVNAKÁ ÚĽAVA

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v prípade určitých porušení zmluvných podmienok môže spoločnosť utrpieť nenapraviteľné škody ujmu tak, že žiadny právny prostriedok jej neposkytne primeranú ochranu pred takouto ujmou ani primeranú náhradu za ňu. V súlade s tým súhlasíte s tým, že Spoločnosť bude mať nárok na akúkoľvek prikázanú úľavu bez toho, aby musela zložiť kauciu, ako to môže udeliť súd príslušnej jurisdikcie.

AUTORSKÉ PRÁVA

Pokiaľ nie je uvedené inak, dizajn, obsah a všetky súčasti webovej stránky sú autorskými právami spoločnosti alebo tretích strán a sú chránené autorskými právami Spojených štátov amerických a medzinárodnými zákonmi o autorských právach a nemali by byť opätovne použité ani publikované bez výslovného písomného povolenia.

Webová stránka z času na čas legálne využije materiály chránené autorskými právami, ktoré vlastnia tretie strany súvisiace so službami spoločnosti. Tieto autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Ochranné známky a obchodné oblečenie spoločnosti sa nesmú používať v súvislosti so žiadnym produktom alebo službou, ktorá nepatrí spoločnosti, akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť zámenu medzi spotrebiteľov alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý znevažuje alebo diskredituje Boureston Media Inc., akékoľvek online nehnuteľnosti vlastnené alebo spravované spoločnosťou alebo odborníkmi uvedenými na webové stránky.

Webová lokalita bude z času na čas legálne využívať ochranné známky vo vlastníctve tretích strán súvisiace so službami spoločnosti. Tieto ochranné známky sú príslušným vlastníctvom ich vlastníkov.

ZVEREJNENIE FTC

Webová lokalita môže z času na čas uverejňovať sponzorovaný obsah od inzerenta. To znamená, že inzerent, ktorým môže byť značka, agentúra alebo sieť ovplyvňovateľov, uzavrie zmluvu so spoločnosťou o vytvorení obsahu s určitými správami alebo umiestnením produktov. V súlade s požiadavkami FTC sa spoločnosť snaží zabezpečiť, aby všetky takéto reklamy na webovej stránke boli jasne a zreteľne zverejnené.

Aj keď sa výmenou za to dostane kompenzácia (t. j. hotovosť, bezplatný produkt, služby). sponzorované umiestňovanie obsahu, spoločnosť vyjadruje svoj úprimný názor, zistenia, presvedčenia alebo skúsenosti s takýmto umiestnením obsahu. Všetky názory vyjadrené na webovej stránke sú názormi tvorcu obsahu. Akékoľvek tvrdenie o produkte, štatistika, cenová ponuka alebo iné vyjadrenie o produkte alebo službe by malo byť overené u výrobcu, poskytovateľa alebo príslušnej strany.

AFFILIATE MARKETING

Webová lokalita sa môže z času na čas zapojiť do pridruženého marketingu. To znamená, že ak na nákup použijete pridružený odkaz, webová lokalita dostane províziu z tohto nákupu. Vyvíja sa maximálne úsilie, aby sa zabezpečilo, že pridružené odkazy budú zverejnené v súlade s FTC.

Spoločnosť je účastníkom programu Amazon Services LLC Associates Program, partnerského reklamného programu navrhnutého tak, aby stránkam poskytovala prostriedky na zarábanie poplatkov za inzerciu prostredníctvom reklamy a odkazov na Amazon.com. Ako člen Amazonu spoločnosť zarába z kvalifikovaných nákupov. Tento program využíva súbory cookie na sledovanie na účely prideľovania provízií z týchto predajov.

Spoločnosť je tiež účastníkom pridružených programov, ktoré prevádzkujú Commision Junction, ShareASale, Pepper Jam Network, Rakuten LinkShare, Viglink, Huckberry, Monthly Clubs a mnoho ďalších. Značky neustále prichádzajú a odchádzajú z rôznych pridružených programov, takže úplný zoznam značiek, s ktorými máme pridružený vzťah, by bol takmer nemožný.

UDELENIE PRÁV

Spoločnosti udeľujete celosvetovú, neodvolateľnú, nevýhradnú, bezplatnú licenciu na používanie, reprodukciu, adaptáciu, publikovanie, preklad a distribúciu akéhokoľvek obsahu, ktorým prispejete na webovú stránku. To zahŕňa, ale nie je obmedzené na, text, obrázky a komentáre. Táto licencia sa vzťahuje na všetky známe a budúce médiá. Taktiež udeľujete Spoločnosti právo na sublicencovanie týchto práv a právo podať žalobu pre porušenie týchto práv. Uverejnením obsahu na webovej lokalite vyhlasujete, že máte právo udeliť tieto povolenia na používanie takéhoto obsahu webovou stránkou, spoločnosťou a sublicenciami spoločnosti.

OBSAH PRISPIEVANÝ NA WEBOVEJ STRÁNKE

Akýkoľvek obsah, ktorým prispievate na webovú stránku, vrátane, ale nie výlučne, textu, obrázkov, zvukového materiálu, komentárov, video materiálu a audiovizuálneho materiálu, nesmie byť nezákonné alebo nezákonné, nesmie porušovať zákonné práva žiadnej tretej strany a nesmie viesť k súdnemu konaniu, či už proti vám, spoločnosti alebo tretej večierok. Nie je zaručená presnosť, úplnosť, čestnosť, vecnosť a zdvorilosť komentárov.

Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť alebo odstrániť: (i) akýkoľvek materiál odoslaný na webovú stránku; (ii) uložené na serveroch Spoločnosti; alebo (iii) hostené alebo zverejnené na webovej stránke. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek obsah zverejnený vami alebo akoukoľvek treťou stranou.

Bez ohľadu na práva Spoločnosti podľa Zmluvných podmienok sa Spoločnosť nezaväzuje monitorovať odoslanie všetkého obsahu alebo zverejnenie takéhoto obsahu na webovej stránke a nezodpovedá za to obsahu. Komentovaním na webovej stránke udeľujete Spoločnosti celosvetovú, trvalú, neodvolateľnú, bezplatnú, nevýhradnú, plne sublicencovateľnú licenciu (licencie) na používanie, distribúciu, reprodukovanie, upravovanie, prispôsobovanie, publikovať, prekladať, verejne predvádzať a verejne zobrazovať vaše komentáre (úplne alebo čiastočne) a začleňovať vaše komentáre do iných diel v akomkoľvek formáte alebo médiu, ktoré je teraz známe alebo neskôr vyvinuté.

POLITIKA KOMENTÁROV

Webová stránka spoločnosti a súvisiace účty na sociálnej platforme vám môžu ponúkať možnosť zanechať komentáre alebo sa inak zapojiť do príspevkov. Nasledujúce typy komentárov nebudú tolerované a budú vymazané:

 • Obsah chránený autorskými právami, ktorý nevlastníte alebo nemáte zákonné právo na jeho používanie
 • Hrubý alebo neúctivý obsah
 • Obťažovanie namierené proti akémukoľvek tvorcovi obsahu alebo spoločnosti
 • Nevyžiadaná pošta
 • Prejavy nenávisti
 • Ohováranie spoločnosti alebo akejkoľvek tretej strany
 • Odkaz na nezákonné činy
 • Porušovať zákonné práva tretej strany

Na určenie, či komentár porušuje tieto zásady pre komentáre, sa použije výhradné uváženie spoločnosti. Akékoľvek komentáre, ktoré porušujú pravidlá, budú okamžite vymazané a nebudete musieť ďalej vysvetľovať, ak sa zistí, že váš komentár porušuje tieto zásady.

ŽIADOSTI O STIAHNUTIE

Webová lokalita z času na čas zverejní obsah s obrázkami z iných webových stránok tretích strán. Akékoľvek takéto použitie sa považuje za čestné použitie podľa zákonov o autorských právach a vždy, keď je to možné, plne sa pripisuje vlastníkovi. Ak sa domnievate, že vaše dielo chránené autorskými právami bolo použité na webovej stránke spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv a nespadá do rámca čestného použitia, pošlite žiadosť prostredníctvom našej Kontaktná stránka a obrázok odstránime hneď, ako to bude možné.

KOMUNIKÁCIA

Ak odošlete Spoločnosti e-mail, zaregistrujete sa na odber našej e-mailovej komunikácie alebo poskytnete svoj e-mail Spoločnosti akýmkoľvek iným spôsobom, súhlasíte s prijímaním komunikácií od Spoločnosti elektronicky. Súhlasíte s tým, že všetky právne oznámenia poskytnuté Spoločnosti prostredníctvom elektronických prostriedkov spĺňajú všetky požiadavky na písomné oznámenie.

TRETIE STRANY

Webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú riadené alebo kontrolované spoločnosťou. Vyhlasujete a zaručujete, že ste si prečítali a súhlasíte s tým, že budete viazaní všetkými platnými zmluvnými podmienkami a zásadami pre akúkoľvek webovú stránku tretej strany, ktorá súvisí s vaším používaním webovej lokality. Spoločnosť nepreberá žiadnu kontrolu ani zodpovednosť za obsah stránok tretích strán. Výslovne zbavujete spoločnosť akejkoľvek zodpovednosti súvisiacej s vaším používaním webovej lokality tretej strany.

Pred zapojením sa do akýchkoľvek stretnutí, udalostí alebo obchodných transakcií s akýmikoľvek tretími stranami objavené prostredníctvom webovej stránky alebo na ňu odkazované, musíte vykonať akékoľvek potrebné vyšetrovanie alebo náležitosti usilovnosť. Ak dôjde k sporu o akékoľvek udalosti alebo obchodné transakcie s treťou stranou zistenou prostredníctvom alebo prepojené na webovej stránke, výslovne zbavujete spoločnosť zodpovednosti za akúkoľvek zodpovednosť spor.

INFORMÁCIE PRE DETI

Webová stránka vedome nezhromažďuje žiadne osobne identifikovateľné informácie od detí mladších ako 18 rokov. Ak sa rodič alebo opatrovník domnieva, že webová stránka má vo svojej databáze osobné údaje dieťaťa mladšieho ako 18 rokov, ihneď nás kontaktujte prostredníctvom Kontaktná stránka a vynaložíme maximálne úsilie na okamžité odstránenie takýchto informácií z našich záznamov.

ŽIADNE ZÁRUKY

Webová stránka je poskytovaná „tak ako je“ a „ako je dostupná“ bez akýchkoľvek vyjadrení alebo záruk, výslovných alebo predpokladaných. Spoločnosť neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky v súvislosti s webovou stránkou alebo informáciami a materiálmi na nej poskytnutými.

Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku, že webová lokalita bude spĺňať vaše požiadavky; bude k dispozícii nepretržite; bezchybné, včasné a bez vírusov alebo chýb; alebo predstavuje plnú funkčnosť, presnosť a spoľahlivosť webovej stránky. Spoločnosť nie je voči vám zodpovedná za stratu akéhokoľvek obsahu alebo materiálu nahraného alebo prenášaného prostredníctvom webovej stránky.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ A JEJ ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, DRŽITEĽA LICENCIE A SLUŽBY WEBHOSTINGU NEBUDÚ ZODPOVEDNÉ ZA ŽIADNE PRIAMY, VZNIKNUTÉ NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, NEPRIAME, EXEMPLÁRNE, TRESTNÉ ALEBO ZVLÁŠTNE ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VRÁTANE STRATY ZISKOV, PRÍJMOV, ÚDAJOV ALEBO POUŽITIA VAMI, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVNEJ ZMLUVY, PREČINKU (VRÁTANE NEDBALOSTI), ZÁRUKY ALEBO INAK, AJ KEĎ BOLA DRUHÁ STRANA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TEJTO MOŽNOSTI ŠKODY.

SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE BEZ OHĽADU NA AKÝKOĽVEK ŠTATÚT ALEBO ZÁKON V PROTIPAKU, AKÝKOĽVEK NÁROK ALEBO PRÍČINA KONANIA VYPLÝVAJÚCA Z TOHTO ALEBO SÚVISIACA S POUŽÍVANÍM TOHTO

WEBOVÁ STRÁNKA ALEBO ZMLUVNÉ PODMIENKY MUSIA BYŤ PODANÉ DO JEDNOHO (1) ROKA PO VZNIKNUTÍ TAKÉHOTO NÁROKU ALEBO PRÍČINY AKCIE ALEBO BUDE NAVŽDY ZARUČENÉ.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI ZA ODPORÚČANÉ PRODUKTY ALEBO SLUŽBY

Beriete na vedomie, že produkty ponúkané na webovej stránke môžu obsahovať materiály, ktoré by mohli byť nebezpečné, ak by sa s nimi zaobchádzalo nesprávne, a beriete na vedomie, že spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne osobné zranenie alebo škody na majetku vyplývajúce z akéhokoľvek používania alebo nesprávneho používania akýchkoľvek produktov, ktoré získate na základe odporúčania prostredníctvom webové stránky. Okrem toho beriete na vedomie, že je vašou výhradnou zodpovednosťou vyhodnotiť a vykonať primeranú povinnú starostlivosť pred registráciou alebo zakúpením akejkoľvek služby odporúčanej prostredníctvom webovej stránky. Ďalej beriete na vedomie, že produkty a služby nemusia byť vhodné na používanie deťmi, a to výslovne vy prevziať výhradnú zodpovednosť za poskytnutie prístupu k akýmkoľvek produktom jednotlivcom mladším ako 18 rokov služby. Týmto súhlasíte, že nebudete používať produkty alebo služby na žiadne nezákonné účely a preberáte všetku zodpovednosť za akúkoľvek akciu, ktorú podniknete v súvislosti s akciou, ktorá je v rozpore s akýmkoľvek zákonom, pravidlom alebo predpisom území.

Podľa oddielu 1789.3 občianskeho zákonníka v Kalifornii dostávajú používatelia webovej lokality v Kalifornii nasledujúce špecifické oznámenie o právach spotrebiteľov: Jednotka pomoci pri sťažnostiach divízie Spotrebiteľské služby kalifornského ministerstva spotrebiteľských záležitostí možno kontaktovať písomne ​​na 1020 N Street, #501, Sacramento, California 95814, alebo telefonicky na čísle 1-916-445-1254.

ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že budete chrániť, odškodniť a chrániť spoločnosť, jej členov, zamestnancov, úradníkov, riaditeľov, manažérov a agentov pred akýmikoľvek stratami a proti nim, nároky, súdne spory, žaloby, záväzky, záväzky, náklady a výdavky (vrátane primeraných poplatkov a výdavkov na právne zastupovanie), ktoré spoločnosť znáša v dôsledku nároky tretích strán na základe: (i) vašej nedbanlivosti alebo úmyselného pochybenia, (ii) vášho porušenia akéhokoľvek ustanovenia zmluvných podmienok (vrátane vyhlásenia alebo záruka); (iii) materiály pripravené alebo poskytnuté vami vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek nárokov na porušenie alebo spreneveru autorských práv, ochrannej známky, patent, obchodné tajomstvo alebo iné duševné vlastníctvo alebo vlastnícke právo, porušenie práva na súkromie alebo publicitu alebo ohováranie alebo ohováranie; alebo (iv) smrť, zranenie alebo poškodenie majetku vyplývajúce z alebo súvisiace s vašimi záväzkami podľa tejto zmluvy.

ARBITRÁCIA

Podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi štátu Texas bez odkazu na jeho ustanovenia o konflikte zákonov. Akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce z alebo súvisiace s Podmienkami alebo s ich porušením budú urovnané

arbitráž spravovaná Americkou arbitrážnou asociáciou (“AAA”) podľa jej pravidiel obchodnej arbitráže, a rozsudok o rozhodnutí vydanom rozhodcom (rozhodcami) môže byť vynesený na ktoromkoľvek súde, ktorý má právomoc. Miestom takéhoto rozhodcovského konania bude Frisco, Texas. Strany sa tiež dohodli, že na konanie sa budú vzťahovať voliteľné pravidlá AAA pre mimoriadne ochranné opatrenia. Táto časť poskytuje jediný prostriedok na riešenie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z Podmienok, v súvislosti s nimi alebo súvisiacich s Podmienkami. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa každá žaloba smerujúca k súdnemu príkazu predloží súdom a nebude sa na ňu vzťahovať toto ustanovenie.

STRANY SA VZDÁVAJÚ AKÉHOKOĽVEK PRÁVA UPLATŇOVAŤ AKÉKOĽVEK NÁROKY VOČI DRUHEJ STRANE AKO ZÁSTUPCU ALEBO ČLENOVI V AKEJKOĽVEK TRIEDE, ALEBO ZASTUPITEĽSKÉ KONANIE, OKREM PRÍPADOV, KTORÉ TAKÉTO VZDANIE SA ZAKÁZÁ ZÁKON ALEBO SÚD POVAŽUJE ZA PROTI VEREJNOSTI POLITIKA. V ROZSAHU AKEJKOĽVEK STRANY MÁ ZÁKON ALEBO SÚD POVOLENÉ POSTUPOVAŤ V TRIEDE ALEBO ZASTUPITEĽSKEJ ZÁLOHE VOČI DRUHEJ STRANE, STRANY SÚ SÚHLASÍ, ŽE: (I) PREVÁDZAJÚCI STRANA NEMÁ NÁROK NA VYMÁHANIE ODMEN ALEBO NÁKLADOV ZA ADVOKÁTA SPOJENÝCH S VYKONÁVANÍM TRIEDNEHO ALEBO ZÁSTUPCU (BEZ OHĽADU AKÉHOKOĽVEK INÉHO USTANOVENIA V TOMTO USTANOVENÍ DOHODA); A (II) STRANA, KTORÁ INICIATÍVA ALEBO SA ZÚČASTNÍ AKO ČLEN TRIEDY, NEBUDE PREDKLADAŤ NÁROK ANI INAK SA NEZÚČASTNÍ NA ŽIADNOM VYMÁHANÍ ZABEZPEČENÝCH PROSTREDNÍCTVOM TRIEDY ALEBO ZÁSTUPCOVSKEJ AKCIE.

RÔZNE USTANOVENIA

Ak sa ktorékoľvek ustanovenie (ustanovenia) Podmienok považuje za neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, zostávajúce ustanovenia budú oddeliteľné a vymáhateľné. Okrem toho sa v takom prípade bude mať za to, že nevymáhateľné alebo neplatné ustanovenie sa v potrebnom rozsahu zmení (i) urobiť ho platným a vykonateľným a (ii) poskytnúť čo najväčší možný účinok pôvodnému zámeru ustanovenia.

Zmluvné podmienky nemôžete postúpiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti, avšak Zmluvné podmienky môže postúpiť Spoločnosť podľa vlastného uváženia.

Podmienky sú konečnou, úplnou a výhradnou dohodou strán s ohľadom na webovú stránku ponúkanú a produkty predávané spoločnosťou.

Neschopnosť Spoločnosti uplatniť alebo presadiť akékoľvek právo alebo ustanovenie podľa tejto zmluvy nebude pôsobiť ako vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Akékoľvek zrieknutie sa Podmienok zo strany Webovej stránky alebo

Spoločnosť musí byť písomná a podpísaná oprávneným zástupcom spoločnosti.

Ak máte otázky týkajúce sa týchto Zmluvných podmienok alebo nás potrebujete z akéhokoľvek dôvodu kontaktovať, navštívte našu stránku Kontaktná stránka.

Posledná aktualizácia: 14. apríla 2021

Prevrátiť
zdieľam
Tweetujte
Pin
32+ najlepších vianočných drobností pre deti (zábavný vianočný kvíz)

32+ najlepších vianočných drobností pre deti (zábavný vianočný kvíz)Rôzne

4 akciePin4PrevrátiťzdieľamTweetujtecez: Pexels / plienkaSviatočná nálada si niekoho žiada Vianočné drobnosti pre deti.Vianoce sú obdobím rozdávania, no predovšetkým je to obdobie, ktoré si deti už...

Čítaj viac
58+ najlepších biblických drobností pre deti (s odpoveďami)

58+ najlepších biblických drobností pre deti (s odpoveďami)Rôzne

6 akciePin4zdieľam2PrevrátiťTweetujtecez: Pexels / plienkaBiblické drobnosti pre deti je skvelý spôsob, ako deti zaujať a povzbudiť ich, aby sa naučili základy náboženstva v zábavnom a hravom konte...

Čítaj viac
72+ športových otázok a odpovedí (od jednoduchého až po ťažké)

72+ športových otázok a odpovedí (od jednoduchého až po ťažké)Rôzne

112 akciePin107zdieľam5PrevrátiťTweetujtecez: Pexels / futbalová manželkaAk si myslíte, že ste športový expert, tak prečo to neskúsiť športové vedomostné otázky?Môžete si myslieť, že viete o športe...

Čítaj viac